Právna doložka

Právna doložka

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu a informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018. Podrobnejšie informácie nájdete v našom Kódexe ochrany osobných údajov.

COOKIES

Cookies je malý textový súbor, ktorý bude z webových stránok uložený na Váš pevný disk. Cookies nespôsobí Vášmu PC žiadne škody a neobsahuje žiadne vírusy. Cookies našich internetových stránok neprenášajú v žiadnom prípade Vaše osobné dáta. Použitie Cookies môžete nastavením Vášho prehliadača deaktivovať. Aby sme Vám mohli našu ponuku individuálne poskytnúť, musíme v niektorých oblastiach použiť Cookies. Anonymné vyhodnotenie Cookies môže byť využité pre štatistiku.

Autorské dielo

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti DELUXEA s.r.o. súchránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetových stránkachuvedené, informácie o nich a ich zobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

 

Dáta obsiahnuté na týchto webových stránkach sú určené len na účely súvisiaces výberom zájazdu na kľúč alebo ubytovanie pre koncového zákazníka cestovnej kancelárie DELUXEA s.r.o., IČO 35899816. 

Webové stránky prevádzkované cestovnou kanceláriou DELUXEA s.r.o podliehajú právnej ochrane, podľa príslušných ustanovení o ochrane databáz. Dáta, informácie, fotografie, ani akékoľvek ich časti nemôžu byť nad rámec tohto účelu použitia zhromažďované, reprodukované, ukladané alebo prenášané, a to v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu cestovnej kancelárie DELUXEA s.r.o.

Použitie dát, informácií, fotografií alebo akejkoľvek ich časti v rozpore so stanoveným účelom, môže byť považované za porušenie autorských práv cestovnej kancelárie DELUXEA s.r.o. za porušenia týchto práv je považované najmä zhromažďovanie a / alebo poskytnutie dát, alebo akejkoľvek ich časti pre propagáciu a predaj zájazdov akoukoľvek cestovnou kanceláriou, alebo cestovnou agentúrou bez písomného súhlasu cestovnej kancelárie DELUXEA s.r.o. použitie tohto materiálu bez príslušnej licencie, ktorú vystaví spoločnosť DELUXEA s.r.o. je porušením autorského práva cestovnej kancelárie DELUXEA s.r.o. V tom prípade je DELUXEA s.r.o., ako autor, oprávnený využiť prostriedky, podľa § 58 č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, a domôcť sa tak svojich práv chránených týmto zákonom.

Požiadavky na poskytnutie dát alebo informácií sú zaznamenávané. V prípade, že jepožiadavka alebo séria požiadaviek vyhodnotená ako útok smerujúci k poškodzovaniu činnosti cestovnej kancelárie DELUXEA s.r.o., alebo ako snaha nepovolene zhromažďovať dáta v rozpore so stanoveným účelom, môže táto skutočnosť viesť k zablokovaniu prístupu k informáciám cestovnej kancelárie DELUXEA s.r.o., prípadne k ďalším nevyhnutným krokom.

Zodpovednosť za obsah webových stránok

Webové stránky spoločnosti DELUXEA s.r.o. sú zostavované s najvyššou mierou starostlivosti a DELUXEA s.r.o. vyvíja všetky primerané úsilie na zabezpečenie správnosti a aktuálnosti obsahu týchto webových stránok. Faktické údaje, opis, vybavenie, alebo cena ponúkaných hotelov, rezortov alebo služieb sú iba orientačné a DELUXEA s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezchybnosť a správnosť takýchto údajov. Niektoré hotely, rezorty, alebo služby uvedené na týchto webových stránkach nemusia byť už aktuálne dostupné. DELUXEA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť informácie a údaje uvedené na týchto webových stránkach.

DELUXEA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na webových stránkach prevádzkovaných tretími osobami, na ktoré môžu tieto webové stránky odkazovať.

Spoločnosť DELUXEA s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame,mimoriadne, alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej, alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaloženýchnákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.